<sub id="nhbrl"></sub>
   <address id="nhbrl"></address>
   <sub id="nhbrl"></sub>

     <address id="nhbrl"></address>

      Generelt

      ?

      Les disse bruksvilk?rene (Vilk?rene) grundig f?r du bruker nettstedene til VMware Inc. og dets datterselskaper (kollektivt VMware).? Ved ? g? til, bla i eller bruke disse nettstedene erkjenner du at du har lest, forst?tt og godtatt ? v?re bundet av disse vilk?rene og til ? etterkomme alle gjeldende lover og forskrifter, medregnet USAs kontroll-lover og forskrifter for eksport og reeksport. Omg?else i strid med USAs eksportlover, er forbudt. Hvis du ikke godtar disse Vilk?rene, har du ikke tillatelse til ? bruke disse nettstedene. Disse Vilk?rene regulerer bruken din av nettstedene, av alt innhold (f.eks. tekst, data, informasjon, programvare og fotografier) som VMware kan gj?re tilgjengelig p? nettstedene (kollektivt Materialer), og alle tjenester som VMware kan gi deg via nettstedene (kollektivt Tjenester). I disse vilk?rene henvises det kollektivt til nettstedene, Materialene og Tjenestene som VMware Nettsteder.

      ?

      VMware forbeholder seg retten til ? endre disse Vilk?rene eller endre eller fjerne funksjoner p? VMware Nettsteder. Vi vil varsle deg om endringer av stoffet i disse Vilk?rene ved ? sende deg en e-postmelding eller ved ? legge inn en notis om endringen p? VMware Nettsteder. Hvis vi foretar endringer i stoffet, kan du si opp denne avtalen inne 30 dager etter at vi har sendt deg en e-postmelding eller lagt inn en notis. Bruk av VMware Nettsteder etter datoen for endringen, skal anses som godkjenning av de endrede Vilk?rene eller avtalene. Ekstra eller annerledes vilk?r, betingelser og notiser kan gjelde for bestemt stoff, informasjon, produkter, programvare eller tjenester som tilbys p? VMware Nettsteder. Ved en eventuell konflikt skal slike ekstra eller annerledes vilk?r, betingelser og notiser overstyre disse Vilk?rene. Se den aktuelle avtalen eller notisen.

      ?

      I disse Vilk?rene er ogs? Bruksvilk?r for deltakelse i fellesskap tatt med, og vilk?rene og betingelsene i Bruksvilk?r for deltakelse i fellesskap er innlemmet her ved referanse. Disse Vilk?rene, sammen med ekstra vilk?r som du godkjenner ved ? bruke bestemte elementer i VMware Nettsteder, utgj?r den hele, eksklusive og endelige erkl?ring for avtalen mellom deg og VMware n?r det gjelder innholdet her, og de erstatter alle tidligere avtaler eller forhandlinger mellom deg og VMware n?r det gjelder slikt innhold. Disse Vilk?rene og forholdet mellom deg og VMware skal reguleres av lovene i staten California, slik de er tatt inn i godtatte avtaler, tatt inn i og utf?rt i sin helhet i California av fastboende i California, til tross for ditt aktuelle bosted. Alle saker som oppst?r eller er relatert til disse Vilk?rene eller bruken din av VMware Nettsteder, skal bringes inn for den f?derale eller statlige retten i Santa Clara County, California, og du underlegger deg hermed ugjenkallelig den eksklusive personlige domsmyndigheten for en slik rett for slike form?l. VMwares unnlatelse av ? bruke eller h?ndheve en hvilken som helst rett eller bestemmelse i disse Vilk?rene, skal ikke utgj?re en frafallelse av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i disse Vilk?rene anses ugyldig av en rett med kompetent domsmyndighet, skal du likevel godta at retten skal bestrebe seg p? ? legge vekt p? intensjonene mellom VMware og deg slik de gjenspeiles i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i disse Vilk?rene fortsatt har full gyldighet. Disse Vilk?rene skal fortsatt v?re fullt gyldige, selv om du avslutter bruken av VMware-nettstedene. Disse vilk?rene vil bli tolket uten bruk av noen streng konstruksjon i fav?r av eller mot deg eller VMware. Disse vilk?rene, og alle rettigheter og lisenser gitt i det f?lgende, kan ikke overf?res eller tildeles av deg, men kan tildeles av VMware, uten restriksjoner.

      Bruk av programvare

      I den grad VMware leverer nedlasting av propriet?r VMware-programvare eller fri programvare (open source) fra VMware-nettsteder (“Programvare”), skal slik Programvare v?re beskyttet av gjeldende opphavsrett, patent eller andre ?ndsverksrettigheter for VMware eller tredjeparts lisensgiver. All bruk av programvaren er underlagt vilk?rene for den gjeldende lisensavtalen for sluttbruker eller den frie kildekoden.

      ?

      All Programvare for evaluering leveres SLIK DEN ER og kun for evaluering og intern bruk.? Du kan ikke bruke evalueringsprogramvare til kommersiell bruk, utvikling eller produksjonsform?l.I tillegg kan evalueringsprogramvare bli tidsdeaktivert og slutte og virke etter en tidsperiode.

      Varemerker

      VMware reserverer alle rettigheter til sine varemerker, servicemerker og logoer som, sammen med varemerkene, tjenestemerkene og logoene til datterselskaper av VMware, samlet vil bli referert til som “VMware-merker".

      ?

      Ingen ansatte eller andre representanter for VMware er autorisert for ? gi tillatelse til bruk av VMware-merker eller til ? gi veiledning om bruken av dem, s?fremt dette ikke er lisensiert i en formell, skriftlig avtale.? S?ledes kan ikke noe l?fte eller annen representasjon ang?ende VMware-merker, av en VMware-ansatt, i frav?r av en formell, skrevet avtale, bli ? stole p?.

      ?

      VMware-merkene er h?yt verdsatte ?ndsverk, og derfor vil VMware ta n?dvendige skritt for ? verne dem mot utvanning og bruk av tredjeparts merker som er forvirrende like VMware-merker, eller som muligens kan bli forvekslet med VMware-merker.

      ?

      Hvis en formell, skriftlig avtale lisensierer én eller flere av VMware-merkene, hvis ikke avtalen gir annen autorisasjon, vil bruken v?re i overensstemmelse med veiledningen som er postert p?:
      http://www.ningxin.org.cn/brand/portal/guidelines.html.

      ?

      VMware protesterer ikke mot bruken av VMware-merkene (annet enn logoer) som referanse spesifikt til VMwares produkter.? Men en ren referansebruk eller nominativt rimelig bruk av VMware-merker m? v?re i ren tekst.? En kvalifisert, juridisk r?dgiver b?r konsulteres for ? skille mellom referansebruk og overtredende bruk.

      ?

      I USA, skal registrerte VMware-merker bli etterfulgt av symbolet ?, mens uregistrerte VMware-merker skal identifiseres med betegnelsen ?.? VMware-merkene m? brukes som adjektiver, og ikke som substantiver eller verb.

      Tilkobling til VMware-nettsteder

      Tilkobling til VMware-nettsteder (medregnet en intern eller underordnet side p? et hvilken som helst nettsted som omfatter en del av VMware-nettstedene) m? v?re skriftlig godkjent av VMware, med unntak av en begrenset, gjenkallelig rett til ? opprette en hyperkobling til nettstedet, som gis under betingelse av at nettstedet som hyperkoblingen befinner seg p?:

      ?

      1????? ikke benytter innhold fra et VMware-nettsted
      2????? ikke benytter noen VMware-logo
      3????? ikke benytter gruppering av et VMware-nettsted
      4????? ikke fordreier en tilknytning eller andre forhold med VMware;
      5????? ikke fordreier noen mulig tilslutning av VMware;
      6.????? ikke har innhold som kan bli fortolket som ulovlig, ubehagelig, krenkende eller kontroversielt, og
      7????? omg?ende blir endret, for ? slette hyperkoblingen etter anmodning fra VMware.

      Opphavsrett

      Med unntak for der det p? annen m?te er spesifisert, er innhold p? VMware-nettsteder underlagt opphavsrett. Copyright ? 1998-2014 VMware, Inc. Med enerett.

      ?

      Innholdet p? VMware-nettsteder er beskyttet av lover om opphavsrett og ?ndsverksrett i USA og andre land, og ogs? av internasjonale traktater. Du kan ikke kopiere eller distribuere noen del av VMware-nettsteder, unntatt hvis det er n?dvendig for ? se VMware-nettsteder.

      ?

      Rett alle sp?rsm?l og kommentarer til VMware

      Koblinger til tredjeparts nettsteder

      Koblinger p? VMware-nettsteder til tredjeparts nettsteder tilbys ene og alene for din skyld. Hvis du ?pner disse koblingene, forlater du VMware-nettstedene. VMware gir ikke sin tilslutning til, eller gj?r noen innsigelser mot, tredjeparts nettsteder, og VMware er ikke ansvarlig for n?yaktigheten eller p?liteligheten for noen informasjon, data, meninger eller uttalelser som er gjort p? disse nettstedene. VMware kontrollerer ikke disse nettstedene, og VMware er ikke ansvarlig for innholdet p? noen tredjeparts nettsteder, noen koblinger p? tredjeparts nettsteder, eller noen endringer eller oppdateringer p? tredjeparts nettsteder.

      Antipiratkopiering og lisenssamsvar

      VMware beskytter sin teknologi ?rv?kent og tillater at andre bruker den etter lisensavtaler.? Bruken eller distribusjonen av VMware-programvare uten tillatelse fra VMware, er piratkopiering av programvare.? VMware distribuerer og selger sitt produkt gjennom et kanalnettverk av distribut?rer og forhandlere over hele verden.? VMware distribuerer ikke og selger ikke sitt produkt gjennom uautoriserte kanaler, for eksempel auksjoner, node-til-node-nettverk, eller gjennom ulovlige nedlastingssteder som tilbyr n?kkel- eller serienummergeneratorer.? Hvis du vurderer ? anskaffe, eller har anskaffet, VMware-programvare gjennom en av disse kanalene, har du sannsynligvis f?tt piratkopiert programvare.? Kontakt VMware her for ? f? hjelp med din egen eller andres uautoriserte bruk av VMware-programvare.

      ?

      VMware forst?r ogs? at enkelte kunder kan ha utfordringer med ? administrere sine programvarelisenser.? I slike tilfeller kan VMwares lisenssamsvarsgruppe hjelpe til med ? g? gjennom distribueringsposter og f? dem til ? stemme med VMwares interne rettighetsposter.? M?let med dette programmet er ? l?re VMwares kunder om vilk?rene for lisensene med VMware og ? bringe rettighetspostene i tr?d med bruken.? Kontakt VMwares lisenssamsvarsgruppe ang?ende sp?rsm?l eller problemer om selskapet ditt sin bruk, p? licensecompliance@vmware.com.

      Skadesl?sholdelse

      Du godtar ? holde skadesl?s, forsvare og holde uskadet VMware, dets moderselskaper, datterselskaper og andre tilsluttede selskaper (og de respektive funksjon?rer, direkt?rer, ansatte og agenter for alle slike enheter) unna og mot alle krav, garantiansvar, skader, tap, kostnader, utgifter og honorarer (medregnet rimelige advokathonorarer) som slike parter kan p?dra seg som et resultat av din, eller som oppst?r fra din (eller noen som bruker kontoen, datamaskinen eller kontoen din), bruk av VMware-nettsteder eller brudd p? disse vilk?rene. VMware forbeholder seg retten til ? anta det eksklusive forsvar og kontroll av alle saker som ellers er gjenstand for skadesl?sholdelse av deg og du i slikt tilfelle godtar ? samarbeide med VMwares forsvar mot slikt krav, og ikke i noe fall kan du godta noe rettsforlik som p?virker VMware uten VMwares skriftlige samtykke.

      Elektronisk kommunikasjon

      N?r du bes?ker VMware-nettsteder eller sender en e-postmelding til VMware, kommuniserer du med VMware elektronisk. Vi kan svare deg per e-post eller ved ? legge ut meldinger p? VMware-nettstedene. Du godtar at alle slike meldinger, offentliggj?ringer og annen kommunikasjon som VMware leverer til deg elektronisk, tilfredsstiller alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal v?re skriftlig.

      United States Government Rights

      Alle VMware-produkter og publikasjoner er kommersielle av natur. Programvaren, publikasjonene og programvaredokumentasjonen som er tilgjengelig p? VMware-nettstedene, er “Commercial Items,” slik disse termene er definert i 48 C.F.R.§2.101, best?ende av “Commercial Computer Software” og “Commercial Computer Software Documentation,” slik disse termene er definert i 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) og 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5), og brukt i 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202, etter hva som passer. I f?lge 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 til 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-19 og andre relevante deler av Code of Federal Regulations, etter hva som passer, distribueres og lisensieres VMwares publikasjoner, kommersielle programvare for datamaskiner og programvaredokumentasjon for kommersielle datamaskiner til sluttbrukere i United States Government med kun de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i henhold til vilk?rene og betingelsene i lisensavtalene som f?lger med produktene og programvaredokumentasjonen, og vilk?rene og betingelsene her.

      Ansvarsfraskrivelser

      Informasjon p? VMware-nettsteder er ikke lovt eller garantert ? v?re korrekt, aktuell eller fullstendig, og VMware-nettstedene kan inneholde tekniske un?yaktigheter eller typografiske feil. VMware p?tar seg ikke noe ansvar (og fraskriver seg tydelig ansvar) for oppdatering av VMware-nettstedene for ? holde informasjon aktuell eller for ? sikre n?yaktigheten eller fullstendigheten for noe postert informasjon. F?lgelig b?r du bekrefte n?yaktigheten og fullstendigheten for all postert informasjon f?r du tar noen beslutning relatert til noen tjenester, produkter eller annet innhold som er beskrevet p? VMware-nettsteder. VMware gir ingen forsikringer om at noen rapporterte problemer vil bli l?st av VMware, selv ikke hvis VMware velger ? gi slik informasjon med det m?l ? adressere et problem.

      ?

      ALL INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER P? VMWARE-NETTSTEDER ER GITT "SOM DE ER" OG "MED ALLE FEIL" UTEN NOEN SIKKERHET ELLER GARANTIER AV NOE SLAG. VMWARE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG OG I ST?RST MULIG UTSTREKNING ETTER LOVEN, ALLE UTTRYKTE, UNDERFORST?TTE, LOVBESTEMTE ELLER ANNEN SIKKERHET, GARANTIER OG FREMSTILLINGER, MEDREGNET, UTEN BEGRENSNINGER, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMT BRUK ELLER FORM?L, HJEMMEL OG IKKE-KRENKELSE AV EIERRETTIGHETER OG ?NDSVERKRETTIGHETER, OG SIKKERHET SOM SKYLDES TRANSAKSJON, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS. UTEN ? BEGRENSE GYLDIGHETEN AV DET FORANNEVNTE, GIR IKKE VMWARE NOEN GARANTI OM AT VMWARE-NETTSTEDET VIL OPPFYLLE KRAVENE DINE ELLER AT VMWARE-NETTSTEDET VIL V?RE UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT.

      Ansvarsbegrensning

      IKKE I NOE FALL SKAL VMWARE V?RE ANSVARLIG FOR (A) NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, VIKTIGE, TILFELDIGE, STRAFFENDE ELLER STORE SKADER, ELLER (B) NOEN SKADER OVERHODE UTOVER 100,00 AMERIKANSKE DOLLAR, MEDREGNET, OG UTEN BEGRENSING, DE SOM SKYLDES TAPT FORTJENESTE, INNTEKT ELLER BESPARELSER, TAP ELLER SKADE P? DATA, ELLER FORRETNINGSAVBRUDD SOM SKYLDES BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL ? BRUKE, VMWARE-NETTSTEDER ELLER NOE STOFF, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER BRUKT P? ELLER GJENNOM DISSE NETTSTEDENE, ENTEN SLIK SKADE ER BASERT P? GARANTI, KONTRAKT, KRENKELSE, VEDTEKT ELLER NOEN ANNEN JURIDISK PRAKSIS OG SELV OM VMWARE HAR BLITT VARSLET (ELLER BURDE HA VISST) OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

      Utelukkelser og begrensninger

      ?

      Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av bestemte garantier, eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for bestemte skader. F?lgelig vil noen av fraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor ikke gjelde for deg. I den grad VMware ikke kan, som f?lge av gjeldende lov, fraskrive seg noen underforst?tt garanti eller begrense sitt ansvar. skal omfanget og varigheten av slik garanti, og utstrekningen av VMwares ansvar, bli minst det tillatte under slik gjeldende lov.

      ?

      Personvernpolicy?

      Eksportkontrollpolicy?

      Lisensavtaler for sluttbrukere?

      Bruksvilk?r for deltakelse i fellesskap?

      婷 缴情综合小说