<sub id="nhbrl"></sub>
   <address id="nhbrl"></address>
   <sub id="nhbrl"></sub>

     <address id="nhbrl"></address>

      Produkty podle kategorií

      ?e?ení od spole?nosti VMware pro softwarově definovany cloud, mobilitu, sítě a?zabezpe?ení vám umo?ní vybudovat nebo roz?í?it va?i digitální základnu.

      Sly?eli jste o?zku?ebních prost?edích?

      Zjistěte, jak si m??ete zdarma vyzkou?et produkty spole?nosti VMware.

      Stáhnout infografiku

      Nejlépe vynalo?enych 30?minut

      Na?e nová ukázka NSX Lightning Lab vám umo?ní získat za pouhych 30?minut praktické zku?enosti, a?nemusíte p?i tom v?bec nic instalovat.

      Vyzkou?et zdarma

      Platforma softwarově definovaného datového centra 

      Vytvo?ení softwarově definované digitální základny pro va?i organizaci s?vyu?itím p?edních technologií v?odvětví.

      VMware Cloud Foundation

      Integrovaná cloudová infrastruktura a?slu?by správy pro privátní a?ve?ejny cloud.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      VMware Cloud on Dell EMC

      Beta program pro poskytování infrastruktury hrani?ních systém? a?datového centra jako slu?by.

      Datová centra a?cloudová infrastruktura 

      Cloudová infrastruktura pro virtuální datová centra vám usnadní rozvoj va?í architektury IT. Dal?í informace

      vSphere

      P?ední platforma pro virtualizaci server? v?odvětví tvo?í ideální základ pro jakékoli cloudové prost?edí.

      Vyzkou?et  Vyzkou?et praktickou ukázku  Koupit 

      VMware Enterprise PKS

      ?e?ení Kubernetes p?ipravené pro pou?ití v?produk?ním prost?edí, ur?ené pro podniky s?více cloudy a?poskytovatele slu?eb.

      VMware Cloud Director Availability for VMware Cloud Director

      ?e?ení VMware Cloud Director Availability for VMware Cloud Director umo?ňuje partner?m v?programu VMware Cloud Provider nabízet jednoduché, cenově dostupné cloudové slu?by zotavení po havárii.

      Cloud Provider Pod

      ?e?ení VMware Cloud Provider Pod je automatizovany a?otestovany produkt softwarově definovaného datového centra pro ?leny programu Cloud Provider. Umo?ňuje nasazení a?nakonfigurování privátního nebo ve?ejného cloudu jedním kliknutím.

      vCenter Server

      Centralizovaná platforma pro správu prost?edí zalo?enych na ?e?ení VMware vSphere v?celém hybridním cloudu.

      Koupit 

      vSphere Integrated Containers

      Infrastruktura pro kontejnery v?podnicích ur?ená pro tradi?ní i?kontejnerizované aplikace.

      VMware Cloud Director

      VMware Cloud Director je nástroj pro ?leny programu Cloud Provider, kte?í chtějí vytvá?et jedine?né cloudové slu?by p?ipravené na hybridní prost?edí.

      Sítě a?zabezpe?ení 

      Konzistentní a?v?udyp?ítomné propojení umo?ňuje zabezpe?it a?provozovat aplikace a?data kdekoli.?Dal?í informace

      NSX Data Center

      Platforma pro virtualizaci sítí a?zabezpe?ení ur?ená pro softwarově definovaná datová centra (SDDC).

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      VMware HCX

      Nástroj, ktery poskytuje funkce pro bezpe?né roz?í?ení datového centra optimalizované pro sítě WAN a?umo?ňuje mobilitu pracovních zatí?ení.

      VMware SD-WAN by VeloCloud

      Platforma poskytující p?ístup ke cloudovym slu?bám, privátním datovym centr?m a?aplikacím zalo?enym na modelu software jako slu?ba (SaaS).

      NSX Cloud

      Software pro zabezpe?ení prost?ednictvím mikrosegmentace ur?eny pro aplikace, které jsou nativně provozovány ve ve?ejnych cloudech

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      vRealize Network Insight

      Software pro vytvo?ení vysoce optimalizované a?zabezpe?ené sí?ové infrastruktury p?eklenující r?zná vícecloudová prost?edí.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      AppDefense

      Produkt zaji??ující zabezpe?ení koncovych bod? datového centra, ktery chrání aplikace provozované ve virtualizovanych prost?edích.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      úlo?i?tě a?dostupnost 

      Technologie softwarově definovaného úlo?i?tě vám umo?ní vylep?it a?zjednodu?it architekturu úlo?i?tě. Dal?í informace

      vSAN

      Nativní úlo?i?tě pro ?e?ení vSphere optimalizované pro technologii Flash, ur?ené pro privátní nebo ve?ejny cloud.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      VMware Site Recovery

      Nabídka zotavení po havárii jako slu?by dostupné na po?ádání (DRaaS), která chrání pracovní zatí?ení bez ohledu na to, kde se nacházejí.

      Site Recovery Manager

      Rychly a?spolehlivy software zotavení po havárii, ktery chrání virtualizované aplikace.

      Vyzkou?et 

      Virtual Volumes

      Rámec pou?ívany v?celém odvětví, ktery zjednodu?uje provoz úlo?i?tě a?nabízí mo?nost volby.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      Hyperkonvergovaná infrastruktura 

      Vypo?etní prost?edky, úlo?i?tě a?sítě m??ete integrovat pomocí jedné snadno spravovatelné softwarově definované platformy.?Dal?í informace

      vSAN

      Nativní úlo?i?tě pro ?e?ení vSphere optimalizované pro technologii Flash, ur?ené pro privátní nebo ve?ejny cloud.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      Dell EMC VxRail

      Na klí? dodávané za?ízení hyperkonvergované infrastruktury plně integrované s?technologiemi spole?nosti VMware.

      Platforma pro správu cloud? 

      Jednotná platforma vám umo?ní spravovat hybridní prost?edí, ve kterych je mo?né provozovat cokoli od tradi?ních a? po kontejnerizovaná pracovní zatí?ení. Dal?í informace

      vRealize Suite

      Platforma pro správu hybridního cloudu umo?ňující vytvá?et aplikace bezpe?ně a?konzistentně v?jakémkoli cloudu.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      vRealize Suite Lifecycle Manager

      Nástroj vRealize Suite Lifecycle Manager poskytuje ucelené funkce správy ?ivotního cyklu softwaru pro produkty ?e?ení vRealize Suite. Pomáhá zákazník?m urychlit návratnost investic tím, ?e automatizuje zavádění, konfiguraci a?upgrady celé této sady ?e?ení.

      vCloud Suite

      Software privátního cloudu p?ipraveny na pou?ití v?podnicích, ktery kombinuje hypervizor ?e?ení vSphere a??e?ení vRealize Suite.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      vRealize Operations

      Platforma pro jednotnou správu umo?ňující plánování a??kálování infrastruktury softwarově definovaného datového centra a?více cloud?.

      Vyzkou?et  Vyzkou?et praktickou ukázku 

      vRealize Automation

      Software urychlující poskytování slu?eb IT prost?ednictvím automatizace a?p?edem definovanych zásad.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      vRealize Business for Cloud

      Aplikace poskytující analyzu náklad? na cloud, mě?ení pou?ívání a?poznatky pro rozvoj podnikání.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      VMware Integrated OpenStack

      Distribuce, která umo?ňuje provozovat platformu OpenStack podnikové úrovně s?vyu?itím infrastruktury spole?nosti VMware.

      Vyzkou?et praktickou ukázku  Stáhnout zdarma 

      vRealize Log Insight

      ?e?ení vRealize Log Insight umo?ňuje heterogenní a?vysoce ?kálovatelnou správu protokol? pomocí intuitivních, snadno pou?itelnych ?ídicích panel?, pokro?ilé analyzy a?roz?i?itelnosti o??irokou ?kálu doplňk? od t?etích stran.

      Vyzkou?et  Vyzkou?et praktickou ukázku 

      vRealize Code Stream

      ?e?ení vRealize Code Stream zaji??uje automatizaci vydávání a?nep?etr?ité poskytování a?díky tomu umo?ňuje ?astěji vydávat spolehlivy software a?sou?asně sní?it provozní rizika.

      Vyzkou?et 

      vRealize Orchestrator

      ?e?ení vRealize Orchestrator umo?ňuje vyvíjet komplexní automatiza?ní úlohy a?poté p?istupovat k?pracovním postup?m a?spou?tět je z??e?ení VMware vSphere Client, r?znych sou?ástí sady VMware vCloud Suite nebo jinych spou?těcích mechanism?.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      Wavefront by VMware

      ?e?ení Wavefront by VMware je platforma pro monitorování a?analyzu metrik zalo?ená na modelu software jako slu?ba (SaaS), která umo?nuje plnit po?adavky moderních nativních cloudovych aplikací na vysokou ?kálovatelnost.

      Digitální pracovní prost?edí 

      Jakékoli za?ízení bude mít p?ístup ke v?em aplikacím, slu?bám a?zdroj?m, kdykoli a?kdekoli.

      Workspace ONE

      Na?e platforma digitálního pracovního prost?edí zalo?ená na inteligentní analyze, která s?vyu?itím technologie AirWatch integruje ?ízení p?ístupu, správu aplikací a?správu koncovych bod? (UEM), umo?ňuje poskytovat a?spravovat jakékoli aplikace na jakémkoli za?ízení.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      Workspace ONE Unified Endpoint Management bě?ící na technologii AirWatch

      ?e?ení Workspace ONE UEM, které vyu?ívá ?pi?kovou technologii AirWatch, umo?ňuje spravovat v?echna za?ízení a?v?echny p?ípady pou?ití a?zajistit zabezpe?ení na v?ech vrstvách.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      Virtualizace desktop? a?aplikací 

      Na?e ?e?ení vám umo?ní zefektivnit poskytování, ochranu a?správu desktop? a?aplikací.?Dal?í informace

      Horizon 7

      P?ední platforma pro správu virtuálních desktop? (infrastruktury VDI), aplikací a?online slu?eb.

      Vyzkou?et  Vyzkou?et praktickou ukázku  Koupit 

      Horizon Cloud

      Flexibilní cloudová platforma pro hostování virtuálních desktop? a?aplikací.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      Horizon Apps

      Jednotné pracovní prost?edí pro publikované aplikace, aplikace typu SaaS a?mobilní aplikace.

      Vyzkou?et praktickou ukázku 

      App Volumes

      Software pro poskytování aplikací v?reálném ?ase spolu se správou ?ivotního cyklu.

      Vyzkou?et  Vyzkou?et praktickou ukázku 

      Správa virtualizace desktop? a?aplikací 

      Získáte mo?nost zjednodu?it správu, konsolidovat ?ízení, automatizovat poskytování a?ochránit vypo?etní zdroje koncovych u?ivatel?, v?etně virtuálních desktop? a?publikovanych aplikací spole?ností VMware a?Citrix.

      NSX for Horizon

      NSX for Horizon je sí?ové ?e?ení infrastruktury virtuálních desktop? (VDI) se zásadami, které jsou dynamicky spojeny s?desktopy.

      vSAN for Horizon

      ?e?ení VMware vSAN sni?uje zákazník?m po?áte?ní náklady a umo?ňuje jim vyu?ívat celou ?adu p?edkonfigurovanych za?ízení optimalizovanych pro ?e?ení Horizon, v?etně za?ízení vSAN ReadyNode a ?e?ení Dell EMC VxRail.

      vRealize Operations for Horizon

      vRealize Operations for Horizon je nástroj pro monitorování a?generování sestav v?rámci správy prost?edí ?e?ení Horizon a?XenDesktop/XenApp.

      Vyzkou?et 

      ThinApp

      VMware ThinApp je ?e?ení pro virtualizaci aplikací bez agent?, které izoluje aplikace od pou?itych opera?ních systém? a?díky tomu eliminuje konflikty aplikací a?zjednodu?uje poskytování a?správu.

      Vyzkou?et 

      Osobní desktop 

      Pou?ívejte na jednom po?íta?i PC nebo Mac více opera?ních systém?. Dal?í informace

      Produkty Fusion pro po?íta?e Mac

      Aplikace pro provozování více opera?ních systém? na po?íta?i Mac.

      Vyzkou?et  Koupit 

      Workstation Pro

      Aplikace pro provozování více opera?ních systém? v?systémech Windows a?Linux.

      Vyzkou?et  Koupit 

      Workstation Player

      Jednoduchy nástroj pro provozování dal?ího opera?ního systému v?po?íta?i se systémem Windows nebo Linux, ktery je pro osobní pou?ití dostupny zdarma.

      Vyzkou?et  Koupit 

      Aplika?ní a?datová platforma 

      Díky své efektivitě je virtualizovaná infrastruktura ideální pro vyvoj a?nasazení moderních aplikací. Nízké nároky na místo umo?ňují vět?í stupeň konsolidace a?lep?í vyu?ití prost?edk?.

      Pivotal App Suite

      ?e?ení Pivotal App Suite je platforma middleware od spole?nosti Pivotal, na které vyvojá?i a?provozní slo?ky vytvá?ejí a?provozují vlastní aplikace s?mo?ností ?kálování pomocí cloudu.

      Vyzkou?et 

      Pivotal GemFire

      ?e?ení Pivotal GemFire je platforma pro distribuovanou správu dat, zvlá?tě vhodná pro d?le?ité transak?ní systémy s?velkymi objemy dat, které vy?adují nízkou latenci.

      Vyzkou?et  Koupit 

      Pivotal RabbitMQ

      ?e?ení Pivotal RabbitMQ je vysoce ?kálovatelny systém front zalo?eny na protokolu, ktery lze snadno nasadit a?prakticky vás zbaví starostí se zpracováním toku zpráv.

      Vyzkou?et 

      Pivotal tc Server

      ?e?ení Pivotal tc Server je nenáro?ny server pro aplikace v?jazyce Java, ktery na základě roz?í?ení serveru Apache Tomcat umo?ňuje toto ?e?ení pou?ívat i?v?rozsáhlych prost?edích aplikací nepostradatelnych pro chod organizace.

      Vyzkou?et  Koupit 

      Telco Cloud? 

      Díky této softwarově definované infrastruktu?e m??ete vytvo?it a ?kálovat funkce virtuální sítě na základě okam?itych pot?eb. Dal?í informace

      vCloud NFV

      Víceklientská platforma, která nabízí funkce pro vypo?etní prost?edky, úlo?i?tě, sítě, správu a?provoz.

      VMware Smart Assurance

      Automatizované ?e?ení zaji?tění slu?eb pro správu fyzickych i virtuálních sítí.

      VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

      ?e?ení OpenStack na úrovni vy?adované operátory poskytující nejrychlej?í cestu k?plně provozuschopnému prost?edí.

      Hrani?ní za?ízení a?internet věcí (IoT) 

      Automatizace úkol? a?získání lep?ího p?ehledu o?podnikání s?vyu?itím dat z?rostoucí globální sítě objekt? p?ipojenych k?internetu.

      Pulse IoT Center

      Zabezpe?ené ?e?ení podnikové t?ídy pro správu a?monitorování za?ízení IoT.

      Bezplatné produkty 

      Virtualizace server? pomocí nejlep?ího hypervizoru v?odvětví vám u?et?í peníze. M??ete bezpe?ně testovat novy software v?izolovanych virtuálních strojích na va?em po?íta?i a?rychle p?evádět fyzické stroje na virtuální – to v?e zdarma.

      vSphere Hypervisor

      Bezplatny hypervizor nezávisly na opera?ním systému, ktery prost?ednictvím virtualizace server? umo?ňuje konsolidovat aplikace a?sní?it tak nároky na hardware

      Stáhnout zdarma 

      vCenter Converter

      Software, ktery p?evádí fyzické po?íta?e se systémy Windows a?Linux na virtuální stroje.

      Stáhnout zdarma 
      婷 缴情综合小说