<sub id="nhbrl"></sub>
   <address id="nhbrl"></address>
   <sub id="nhbrl"></sub>

     <address id="nhbrl"></address>

      Co děláme

      Spole?nost VMware pomáhá organizacím stát se digitálními podniky, které svym zákazník?m nabízejí lep?í mo?nosti a?svym zaměstnanc?m umo?ňují odvádět tu nejlep?í mo?nou práci. Ná? software p?eklenuje vypo?etní prost?edky, cloud, sítě, zabezpe?ení a?digitální pracovní prost?edí.

      Urychlení p?echodu do cloudu

      Umo?ňujeme zákazník?m provozovat, spravovat, propojovat a?chránit v?echny jejich aplikace v?jakémkoli cloudu, co? jim p?iná?í sní?ení náklad?, vy??í efektivitu a?urychlení inovací.

      Dal?í informace 

      Transformace sítí a?zabezpe?ení

      Nabízíme v?udyp?ítomné, zabezpe?ené a?kompletní mo?nosti propojení pro va?e aplikace a?data bez ohledu na to, kde se nacházejí.

      Dal?í informace 

      Vytvo?ení digitálního pracovního prost?edí

      Podporujeme ucelenou správu a?zabezpe?ení v?ech aplikací, které va?i zaměstnanci pot?ebují, a?sou?asně jim umo?ňujeme pracovat, kdekoli a?jakkoli chtějí.

      Dal?í informace 

      Podstatou na?eho podnikání jsou inovace

      Od zalo?ení na?í spole?nosti v?roce 1998 stojí na?i zaměstnanci a?ekosystém 75?000?partner? za technologickymi inovacemi, které p?etvá?ejí celá odvětví – od bankovnictví, zdravotnictví a?státní správy a? po maloobchod, telekomunikace, vyrobu a?dopravu.

      Ka?dodenně pracujeme na ?e?ení největ?ích problém? zákazník? prost?ednictvím p?evratnych technologií, jako je edge computing, umělá inteligence, blockchain, strojové u?ení nebo Kubernetes, a?vytvá?íme tak digitální základy pro urychlení dal?í vlny inovací.


      Inovace ve spole?nosti VMware?

      Podstatou na?eho podnikání jsou inovace

      Novinky a?perspektivy 

      Novinky a?perspektivy

      Sedm pravidel pro vybudování skvělé spole?nosti

      Patrick Morley popisuje, jak sestavil svych sedm pravidel pro vybudování kultury vedoucí k?obchodnímu úspěchu.

      P?e?íst více 

      Lé?ba rakoviny: mohou nám technologie pomoci najít odpově??

      Rakovina je po celém světě druhou nej?astěj?í p?í?inou úmrtí. Nizozemsky ústav NKI (Nederlands Kanker Instituut) chce tuto statistiku změnit a?sna?í se najít lék s?pomocí inovativních technologií.

      P?e?íst více 

      V?ichni za jednoho a?technologie za v?echny

      Neziskové organizace i?p?ední technologické spole?nosti – od San Francisca po Sicílii a?od Srí Lanky po Senegal – oceňují, jak organizace TechSoup prost?ednictvím inovací podporuje ?e?ení sociálních otázek. Zjistěte, jak organizace TechSoup poskytuje komunitám inovativní technologie, které pot?ebují ke zlep?ování spravedlnosti na planetě.

      P?ehrát video 

      Skute?ná hodnota hrani?ních za?ízení a?IoT

      Bask Iyer, ?editel spole?nosti VMware pro informa?ní technologie, nabízí t?i poznatky, jak firmy získávají hodnotu z?technologií edge computingu a?internetu věcí (IoT).

      P?ehrát video 
      婷 缴情综合小说

      Na?i zákazníci

      D?vodem, pro? organizace d?vě?ují spole?nosti VMware, je ná? závazek ?e?it ty nejobtí?něj?í technologické problémy. Zajistil nám také loajalitu více ne? 500?000?zákazník? po celém světě.

      Pomáháme spole?nosti Mercy poskytovat nemocnicím ve v?ech ?ástech světa cloudové a?mobilní slu?by, které zachraňují ?ivoty.

      P?ehrát 

      Pomáháme spole?nosti Node Africa zp?ístupnit cloud v?em farmá??m v?Keni, co? jim umo?ňuje dosáhnout vy??í produktivity, získat p?ístup k?finan?ním prost?edk?m a?zlep?it kvalitu svého ?ivota.

      P?ehrát 

      Pomáháme spole?nosti Armor ochránit transakce v?hodnotě více ne? 200?miliard USD ro?ně.

      P?ehrát 

      Ná? globální dopad

      Vě?íme, ?e technologie jsou pozitivní hybnou silou. Je nám jasné, ?e na?e produkty, aktivity a?lidé mají souhrnně ur?ity dopad na svět, a?sna?íme se, aby v?e, co děláme, mělo ?isty pozitivní vysledek.

      Hodnoty spole?nosti VMware

      Na?e hodnoty EPIC2

      Jako jednotlivci i?jako tym sdílíme na?e hodnoty, jejich? základem jsou realizace (execution), nad?ení (passion), ?estnost (integrity), zákazníci (customers) a?komunita (community).

      ?

      Dal?í informace

      Udr?itelnost

      Udr?itelnost

      Uvědomujeme si, ?e technologie mají dopad na na?i planetu, a?domníváme se, ?e inovace by měly do budoucna posouvat hranice mo?ností v?oblasti trvalé udr?itelnosti.

      ?

      Dal?í informace

      Ob?anská dobro?innost

      Ob?anská dobro?innost

      V?ob?anské dobro?innosti jde o?to, jakou sílu má na?e kolektivní jednání. Rozvíjíme kulturu, jejím? cílem je slou?it komunitě, a?s?vyu?itím ?asu, talentovanych pracovník? a?zdroj? spole?nosti vytvá?íme sítě poskytující pomoc ostatním.

      ?

      Dal?í informace

      Diverzita a?inkluze

      Diverzita a?inkluze

      Budujeme kulturu, která se zakládá na vynalézavosti a?zapojení v?ech. Ná? tym slo?eny ze zaměstnanc? r?znych národností a?kultur doká?e poskytovat vyjime?né vysledky díky tomu, ?e vyu?ívá na?e rozmanité a?dynamické znalosti a?zku?enosti.

      ?

      Dal?í informace

      Práce ve spole?nosti VMware 

      giphy

      Prací u?nás m??ete změnit v?echno kolem vás

      U?nás máme v?ichni mo?nost dosáhnout úspěchu v?souladu s?na?imi p?edstavami. Zkoumat. Objevovat. P?icházet s?lep?ími postupy a?zp?soby práce. Ve spole?nosti VMware se pracovní místa stávají p?íle?itostmi a?odrazovymi m?stky k?budování kariéry.

      P?ejít na web s?informacemi o?práci ve spole?nosti VMware 

      ?.?7

      ?

      Forbes The Just 100 2019

      ?.?17

      ?

      Fortune Change the World 2018

      ?

      Tym vedení

      Materiály k?prozkoumání 

      Tiskové centrum

      Sledujte spole?nost VMware v?médiích. P?e?těte si na?e nejnověj?í oznámení a?materiály pro média.

      Události a?webcasty

      Akce, místní seminá?e, ?ivě vysílané webcasty a?webiná?e spole?nosti VMware

      Vztahy s?investory

      Zde získáte p?ístup k?materiál?m spole?nosti VMware v?souvislosti s?financemi, akciemi a??ízením.

      Partne?i

      M??ete se seznámit s?více ne? 75?000 partnery nebo se stát sou?ástí ekosystému partner?.

      Diverzita dodavatel?

      Seznamte se se závazkem spole?nosti VMware podporovat diverzitu dodavatel? a?s?tím, jak se u?nás m??ete zaregistrovat jako spole?nost, která je dr?itelem certifikátu pro rovné p?íle?itosti.

      Pobo?ky spole?nosti VMware

      Zde si m??ete vyhledat umístění na?ich pobo?ek po celém světě.

      Pohled na odvětví

      Na webu RADIUS najdete post?ehy o?technologiích a?podnikání od na?ich zákazník?, zaměstnanc? a?odborník? z?odvětví.

      Informa?ní centrum spole?nosti VMware

      V?na?ich globálních centrech rádi p?ivítáme zákazníky a?partnery z?celého světa a?p?edstavíme jim mo?nosti, které spolupráce se spole?ností VMware p?iná?í.

      Inovace ve spole?nosti VMware

      Kultura spole?nosti VMware zamě?ená na inovace spojuje zvídavost s?realizací.

      Vnit?ní kruh

      Staňte se sou?ástí vybrané skupiny lidí, kte?í ovlivňují na?i budoucnost. Nahlédněte do zákulisí spole?nosti VMware a?podělte se o?své názory a?zku?enosti.

      Zbo?í spole?nosti

      Zde m??ete koupit oble?ení a?dárkové p?edměty spole?nosti VMware.

      DELL Technologies

      Zde najdete dal?í informace o?v?ech spole?nostech z?portfolia skupiny DELL Technologies.